The Old Palace Resort Accommodations Ayutthaya Thailand

ของฝาก จ.พระนครศรีอยุธยา


ตุ๊กตาชาววัง .. ตุ๊กตาชาวบ้าน

เป็นตุ๊กตาขนาดเล็กถึงขนาดจิ๋วที่ปั้น
ขึ้นมาจากดินเหนียวจากนั้นจึงนำไป
เผาในเตาแล้วจึงค่อยนำออกมาเพื่อ
ระบายสีอย่างบรรจงส่วนมากมัก
นิยมทำเป็นตุ๊กตาที่สะท้อนให้เห็น
วิถีชีวิตไทย ซึ่งมีทั้งแบบเดี่ยว
แบบคู่ และแบบที่เป็นชุดเช่นการละ
เล่นของเด็กไทย ชุดมวยไทย ชุดคน
ขายของ รวมทั้งประเพณีต่างๆที่จำ
ลองออกมาได้อย่างปราณี

ปลาตะเพียนใบลาน

ปลาตะเพียนใบลานนับเป็นของฝากที่
ระลึกที่อยู่คู่เมืองกรุงเก่ามานับร้อยปี
และยังถือเป็นสัญญลักษณ์ของจ.พระ
นครศรีอยุธยาอีกด้วย ในอดีตคน
นิยมซื้อปลาตะเพียนไปแขวนที่เปล
เพื่อให้เด็กดู แต่ในปัจจุบันมักนิยม
ซื้อไปเพื่อเป็นของตกแต่งบ้านกัน
มากขึ้น

 

spacer

จ.พระนครศรีอยุธยา ดินแดนแห่งประวัติศาสตร์

choose Englishchoose Thaispacer
Ayutthaya Ancient

พระนครศรีอยุธยา นครประวัติศาสตร์

องค์การยูเนสโก้ได้ให้การยอมรับพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
โดยการขึ้นทะเบียนเป็น "มรดกโลกทางวัฒนธรรม" ซึ่งพื้นที่นครประวัติศาสตร์
แห่งนี้เป็นประจักษ์พยานแสดงถึงความยอดเยี่ยม ในการสร้างสรรค์งานศิลปะ
และแสดงให้เห็นถึงความต่อเนื่องทางสถาปัตยกรรม และยังเป็นการชี้ให้เห็นถึง
ความเจริญรุ่งเรืองทางอารยธรรมในอดีตสืบสานมาจนถึงปัจจุบัน

spacerวัดใหญ่ชัยมงคล

วัดใหญ่ชัยมงคลเป็นวัดที่มีเจดีย์สูงใหญ่ที่สุดในจังหวัดพระนครศรี
อยุธยา ซึ่งสามารถมองเห็นเจดีย์ของวัดนี้ได้จากในระยะไกล

ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในปีพ.ศ.2135เมื่อสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราชทรงทำศึกยุทธหัตถีชนะพระมหาอุปราชแห่งพม่า
จึงได้ทรงสร้างพระเจดีย์ใหญ่ขึ้นที่วัดนี้ เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัย
ชนะการสร้างพระเจดีย์อาจสร้างเสริมพระเจดีย์เดิมที่มีอยู่ หรือ
อาจสร้างใหม่ทั้งองค์ก็ได้ไม่มีหลักฐานปรากฏแน่ชัด และได้
ขนานนามพระเจดีย์องค์นี้ว่า "พระเจดีย์ชัยมงคล"

และภายในวัดยังมี วิหารพระพุทธไสยาสน์ สร้างในสมัยสมเด็จ
พระนเรศวรเพื่อเป็นที่ถวายสักการะบูชาและปฏิบัติพระกรรมฐาน
ปัจจุบันมีการสร้างพระตำหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
เพื่อให้ผู้มีจิตศรัทธาทั่วไปได้มากราบไหว้สักการะบูชา

Buddha Statue
spacer
spacer spacer
Bang Pa Inn Palace
พระราชวังบางปะอิน

สมเด็จพระเจ้าปราสาททองทรงโปรดเกล้าฯให้ขุดสระ
น้ำขึ้นกลางเกาะบางปะอิน เพื่อสร้างพระที่นั่งไอศวรรย์
ทิพยอาสน์ขึ้นริมสระ จนกระทั่งสมัยรัชกาลที่5ได้ทรง
โปรดเกล้าฯให้สร้างพระที่นั่งต่างๆอีกหลายองค์เพื่อใช้
เป็นที่ประทับและออกว่าราชการในการเสด็จประพาส
อยุธยาพระราชวังแห่งนี้ยังใช้เป็นที่ประทับพระราชทาน
งานเลี้ยงในโอกาสต่างๆ

content seperator
วัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร

เป็นวัดที่พระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีทรงให้ความสำคัญ
และมีการบูรณะเรื่อยมาจนกระทั่งในปัจจุบัน วัดนี้ได้ถูก
ปล่อยร้างมาเป็นระยะเวลาถึง 18 ปี หลังจากที่วัดถูกทำ
ลายเมื่อคราวเสียกรุงครั้งที่ 2 รัชกาลที่1ทรงโปรดเกล้า
ให้ปฏิสังขรณ์วัดนี้ในปี พ.ศ. 2328 นับว่าเป็นวัดแห่ง
ราชจักรีวงศ์และได้รับการบำรุงรักษามาทุกรัชกาล ภาย
ในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่เขียนขึ้นในสมัยรัชกาลที่4